Regulamin

Warunki świadczenia usług dostępu do serwisu diagnostykaobrazowaruchu.pl


1. Postanowienia ogólne
Za serwis diagnostykaobrazowaruchu.pl i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach serwisu odpowiedzialne jest Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Definicje
Serwis – portal diagnostykaobrazowaruchu.pl oferujący interaktywny program edukacyjny dla fizjoterapeutów.
Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.
Abonament – pod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny dostęp do serwisu (w zależności od posiadanego rodzaju konta Użytkownika), umożliwiający wykorzystanie wszystkich lub wybranych jego funkcjonalności.
Użytkownik – Zamawiający jako osoba fizyczna lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. Składanie zamówień
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia,
 • a w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, że zamówienie na dostęp do serwisu składa w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Realizacja zamówień i dostęp do portalu

 • Z chwilą złożenia zamówienia dochodzi do jego realizacji oraz do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem Forum Media Polska a Zamawiającym umowy o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Przedłużenie abonamentu na kolejny – taki sam okres – następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji.
 • Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.
 • Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.

5. Rodzaje kont użytkownika
Serwis działa w oparciu o płatne konto użytkownika automatycznie aktualizowane

6. Płatności za korzystanie z serwisu w ramach Członkostwa Premium
Cena abonamentu za okres 12 miesięcy wskazana jest w formularzu zamówienia i zależy od wybranego przez Zamawiającego planu płatności. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Zamawiających. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie.

Zamawiający dokonuje wyboru planu płatności spośród dwóch dostępnych opcji:

 1. Plan roczny z przedpłatą – opłata określona w chwili zakupu za cały okres dostępu do serwisu. Płatność realizowana w oparciu o system płatności online wybrany przez Wydawnictwo lub fakturę pro forma. Zamawiający otrzyma fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania płatności na koncie Wydawnictwa.

2.  Plan roczny z opłatą dwumiesięczną – opłata określona w chwili zakupu za cały okres dostępu do serwisu uiszczana w odstępach dwumiesięcznych na podstawie faktur VAT z 10 dniowym terminem płatności dostarczanych na adres podany w zamówieniu.

Niezależnie od wybranego planu płatności, Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu na okres obejmujący 12 miesięcy lub jego wielokrotność, bez możliwości rezygnacji z dostępu przed upływem 12 miesięcy. Czas dostępu do serwisu liczony jest od daty wystawienia faktury Zamawiającemu. Przerwy między wylogowaniem a ponownym zalogowaniem nie wydłużają czasu dostępu do serwisu.

Po upływie 12 miesięcy, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, abonament jest przedłużany o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Abonament przedłużany jest zgodnie z planem płatności obowiązującym Zamawiającego w czasie poprzedniego okresu abonamentowego. Dodatkowo, w celu umożliwienia klientowi opłacenie faktury za kolejny okres abonamentowy oraz utrzymanie ciągłości dostępu do portalu, możliwość pełnego korzystania z serwisu zostaje przedłużona o 14 dni.

Nieopłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi. W przypadku braku płatności za fakturę w terminie następuje blokada dostępu do serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.

Po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówiony abonament w zależności od wybranego planu płatności:

 • Opłata na podstawie faktury VAT – dostępna w przypadku Planu rocznego z opłatą dwumiesięczną:

Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu wysłana zostanie faktura VAT za pośrednictwem Poczty Polskiej, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura VAT zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze VAT.

 • Płatność on-line – dostępna w przypadku Planu rocznego z przedpłatą:

Autoryzacja kart płatniczych, eTransfery, oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności on-line. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, gdzie należy wybrać konkretny kanał płatności on-line.
W przypadku płatności on-line oryginał opłaconej faktury wysyłany jest do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia.

 • Opłata na podstawie faktury pro forma – dostępna w Planu rocznego z przedpłatą:

Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu wysłana zostanie faktura pro forma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podstawie której Zamawiający dokonuje płatności. Faktura pro forma zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze pro forma. 

7. Korespondencja i powiadomienia pocztą elektroniczną

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

8. Wymagania techniczne
Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:

 • dostępu do Internetu,
 • indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • dowolna aktualna przeglądarka internetowa (IE 7 i nowsze, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player

9. Licencja
Uzyskanie dostępu do serwisu w ramach konta użytkownika oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Zamawiającemu (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w serwisie wyłącznie dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do serwisu.

Licencja nie uprawnia do:

 • rozpowszechniania informacji pobranych z serwisu, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
 • udostępniania dostępu do serwisu osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim,
 • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwisu, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
 • przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

10. Warunki uzyskania punktów edukacyjnych i zaświadczenia

 • Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. widnieje w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu pod numerem 63-000037-002-0004.
 • Każdy kurs umożliwia zdobycie określonej w serwisie liczby punktów edukacyjnych. Punkty edukacyjne Zamawiający uzyskuje na podstawie testu sprawdzającego wiedzę z danej tematyki kursu.
 • W celu zaliczenia testu, należy udzielić minimum 70% poprawnych odpowiedzi.
 • Zamawiającemu nie przysługuje możliwość powtórzenia raz rozwiązanego testu.
 • Zaświadczenie dostępne jest do pobrania i wydrukowania w wersji elektronicznej w Kokpicie Użytkownika

11. Reklamacje, rezygnacje i noty korygujące

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
 3. Zamawiający ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia abonamentu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (061) 66 55 888 lub e-mail: rezygnacje@forum-media.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 4. Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania abonamentu w okresie jego trwania. Niekorzystanie z serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacją ani nie jest podstawą do anulowania faktury.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.   
 6. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
 • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
 • stawce podatku,
 • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
 • wartości sprzedaży netto,
 • wartości sprzedaży brutto,
 • kwocie należności ogółem.
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www. akademiastomatologa.pl. Złożenie zamówienia dostępu do serwisu  jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Forum Media Polska sp. z o.o.
ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888
e-mail: redakcja@diagnostykaobrazowaruchu.pl

Powrót na górę